Θέμα: “Αλλαγή του πληθυσμιακού ορίου για την άσκηση του πλανόδιου εμπορίου”

288

Ερώτηση με θέμα: Αλλαγή του πληθυσμιακού ορίου για την άσκηση του πλανόδιου εμπορίου.