Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του “Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας””

79

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ του “Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας”.