Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ταυρωπού

Αποκατάσταση ζημιών στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ταυρωπού