Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του “Ελληνικού Κτηματολογίου””

79

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ του “Ελληνικού Κτηματολογίου”.